Regulaminy

Regulamin panelu hurtowego QElements

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży przez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Reklamacje
§ 8 Dane osobowe
§ 9 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – panel do zamówień hurtowych QElements prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.qelements.pl.
Sprzedawca – Lidia Wieteska-Mazur, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Qelements, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5341145713 , nr REGON 14154376, ul. Obrońców Pokoju 41, 05-800 Pruszków .

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 41, 05-800 Pruszków
 2. Adres e-mail: biuro@qelements.pl
 3. Telefon: +48 505 43 52 90

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży poprzez przesłanie faktury drogą mailową. 
 8. Kupujący musi zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto.
 9. Po weryfikacji i zaakceptowaniu zgłoszenia Kupujący uzyska dostęp do cen hurtowych. Dostępności podlegają ciągłym zmianom magazynowym, dlatego Sklep nie gwarantuje, że wybrany produkt będzie dostępny, pomimo wykazywanej przez Sklep dostępności.
 10. Zamówienia można składać także przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@qelements.pl listę zawierającą: nazwę artykułu, kod ean, oraz ilość.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze.
 3. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. W przypadku reklamacji prosimy o przesłanie informacji o uszkodzeniu produktu e-mailem na adres: biuro@qelements.pl wraz ze zdjęciem uszkodzonego artykułu do 3 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki.

 2. Artykuł zostanie wymieniony, lub w przypadku gdy nie będzie go na magazynie zostanie wystawiona korekta do faktury. 

 3. Rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 9 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

 

Regulamin konta

Regulamin konta w panelu hurtowym QElements

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa).
Kupujący - podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – panel hurtowy QElements prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.qelements.pl
Sprzedawca - Lidia Wieteska-Mazur, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Qelements, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5341145713 , nr REGON 14154376, ul. Obrońców Pokoju 41, 05-800 Pruszków .

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 41, 05-800 Pruszków
 2. Adres e-mail: biuro@qelements.pl
 3. Telefon: +48 505 43 52 90

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 

§ 4 KONTO

 

 1. Kupujący musi zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: dostęp do cen, przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 2. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 3. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 4. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 5. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@qelements.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

§ 5 REKLAMACJE

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@qelements.pl .
  2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi do 2 dni roboczych.

 

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

 

Regulamin newslettera

panelu hurtowego QElements

 

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – panel hurtowy QElements prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.qelements.pl
Usługodawca - Lidia Wieteska-Mazur, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Qelements, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5341145713 , nr REGON 14154376, ul. Obrońców Pokoju 41, 05-800 Pruszków .
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
 4. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: biuro@qelements.pl.

 

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: biuro@qelements.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl